Need ride to San Antonio/Austin or Midland tomorrow 11/27